หลักสูตร

การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ QSCCS (Five Steps of Learning) ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งอนาคตการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การประเมินผลการพัฒนาเป็นกระบวนการเพื่อปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ผู้เรียน มุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา และยึดวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นหลัก


ก่อนการพัฒนา

     ครูที่เข้ารับการพัฒนาจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ตามความต้องการพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับนโยบาย และจุดเน้นของการจัดการศึกษา
     ครูที่เข้ารับการพัฒนาศึกษาเอกสาร และค้นคว้าด้วยตนเอง


ระหว่างการพัฒนา

     ครูที่เข้ารับการพัฒนา จะได้รับการพัฒนาความรู้ตามหลักสูตร ของโครงการพัฒนาคูปองพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการพัฒนาบุคลากรรูปแบบ Coaching & Mentoring มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนากับวิทยากร และระหว่างครูที่เข้ารับการพัฒนาด้วยกัน โดยใช้กระบวนการที่หลากหลายในการดำเนินกิจกรรม เช่น การฟังการบรรยาย การสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน และการนำเสนอผลงาน เป็นต้นโดยมีกิจกรรมการพัฒนา


หลังการพัฒนา

     มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานครูที่ผ่านการพัฒนา จากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรอบทฤษฎี QSCCS

(Five Steps of Learning)


Q: Learn to Question, S: Learn to Search
C: learn to Construct, C: Learn to Communicate
S : Learn to Service.ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

กำหนดการและตารางการอบรม

กำหนดการและตารางการอบรมของหลักสูตรการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ QSCCS (Five Steps of Learning)
ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งอนาคต: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กำหนดการและตารางการอบรมทั้งหมด

คู่มือการลงทะเบียนบนมือถือ

คู่มือการลงทะเบียนบนเว็บไซต์


 • รหัสหลักสูตร 60010182

  สำหรับครูระดับ
  ปฐมวัย
 • การเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้านการศึกษา
  ในศตวรรษที่ 21
 • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ QSCCS
  สำหรับครูระดับปฐมวัย
 • ฝึกปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้แบบ
  Five Steps of Learning
 • การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เน้นผลลัพธ์
  การเรียนรู้ของผู้เรียน
 • การวัดผลที่มีคุณภาพสูงและประเมินผล
  อย่างสมดุลเชิงคุณภาพ
 • การฝึกการนำเสนอผลงานและจัดระบบ
  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
 • ลงทะเบียน
 • รหัสหลักสูตร 60110012

  สำหรับครูระดับ
  ประถมศึกษา
 • การเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้านการศึกษา
  ในศตวรรษที่ 21
 • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ QSCCS
  สำหรับครูระดับประถมศึกษา
 • ฝึกปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้แบบ
  Five Steps of Learning
 • การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เน้นผลลัพธ์
  การเรียนรู้ของผู้เรียน
 • การวัดผลที่มีคุณภาพสูงและประเมินผล
  อย่างสมดุลเชิงคุณภาพ
 • การฝึกการนำเสนอผลงานและจัดระบบ
  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
 • ลงทะเบียน
 • รหัสหลักสูตร 60210019

  สำหรับครูระดับ
  มัธยมศึกษาตอนต้น
 • การเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้านการศึกษา
  ในศตวรรษที่ 21
 • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ QSCCS
  สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ฝึกปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้แบบ
  Five Steps of Learning
 • การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เน้นผลลัพธ์
  การเรียนรู้ของผู้เรียน
 • การวัดผลที่มีคุณภาพสูงและประเมินผล
  อย่างสมดุลเชิงคุณภาพ
 • การฝึกการนำเสนอผลงานและจัดระบบ
  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
 • ลงทะเบียน
 • รหัสหลักสูตร 60410007

  สำหรับครูระดับ
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้านการศึกษา
  ในศตวรรษที่ 21
 • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ QSCCS
  สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ฝึกปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้แบบ
  Five Steps of Learning
 • การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เน้นผลลัพธ์
  การเรียนรู้ของผู้เรียน
 • การวัดผลที่มีคุณภาพสูงและประเมินผล
  อย่างสมดุลเชิงคุณภาพ
 • การฝึกการนำเสนอผลงานและจัดระบบ
  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
 • ลงทะเบียน


ทีมวิทยากร

เป็นผู้ที่มีความเชียวชาญทางด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ QSCCS (Five Steps of Learning) ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งอนาคต
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การศึกษา 4.0 และการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เห็นหลัก

ทีมวิทยากร

ดร.สรวิชญ์ จิตรใจ

ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ทีมวิทยากร

อ.อดิศักด์ พงษ์พิษณุ

ศึกษานิเทศก์ระดับเชี่ยวชาญ (ข้าราชการบำนาญ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3

ทีมวิทยากร

ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ทีมวิทยากร

อ.ชิสณุพงศ์ พงศ์สินโชติ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย